Ta strona ma ograniczoną obsługę Twojej przeglądarki. Rekomendujemy użycie Edge, Chrome, Safari lub Firefox.

Regulamin sklepu

OPUBLIKOWANY W DNIU 27.01.2021 R.

DEFINICJE:

 1. Sprzedawca– MOONSISTERZIELONKA-NOWICKA, S.MICHAJŁOW Sp.K., ul. 11 Listopada 48D, 05-092 Łomianki, Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000967402, REGON 362869938, NIP 7010518251, zwana w dalszej części Regulaminu „MOONSISTER". Numer telefonu do Biura Obsługi Klenta: +48 533 959 000, adres mailowy: hello@moonsister.pl
 2. Sklep– sklep internetowy MOONSISTER dostępny pod adresem moonsister.pl prowadzony przez Sprzedawcę będący platformą sprzedażową, za pośrednictwem której Sprzedawca:
  1. udostępnia funkcjonalności Sklepu oraz świadczy na rzecz Użytkowników usługi;
  2. umożliwia zawieranie umów sprzedaży Towarów na odległość;
 3. Strona Internetowa Sklepu– strona internetowa dostępna pod adresem moonsister.pl
 4. Regulamin– niniejszy Regulamin, określający zasady korzystania ze Sklepu, w szczególności zasady zawierania za pośrednictwem Sklepu umów sprzedaży Towarów znajdujących się w asortymencie Sklepu, zasady wykonywania tych umów oraz zasady postępowania reklamacyjnego.
 5. Użytkownik– korzystająca z funkcjonalności Sklepu osoba fizyczna,  osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej.
 6. Klient– Użytkownik, który zawarł umowę sprzedaży ze Sprzedawcą.
 7. Konto Użytkownika– oznacza indywidualny dla każdego Użytkownika panel, uruchomiony na jego rzecz przez Sprzedawcę (po dokonaniu przez Użytkownika rejestracji i zawarciu tym samym umowy o świadczenie usługi prowadzenia Konta Użytkownika), na którym są gromadzone dane podane przez Użytkownika przy rejestracji Konta Użytkownika, przy czym założenie Konta Użytkownika nie jest wymagane do korzystania ze Sklepu, w tym do przeglądania asortymentu Sklepu oraz składania zamówień.
 8. Towary– znajdujące się w asortymencie Sklepu rzeczy mogące być przedmiotem umowy sprzedaży pomiędzy Użytkownikiem a Sprzedawcą.
 9. Umowa sprzedaży– umowa sprzedaży Towarów zawarta pomiędzy Użytkownikiem, a Sprzedawcą za pośrednictwem Sklepu na zasadach określonych w Regulaminie.
 10. RODO- Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE.
 11. Newsletter- udostępniania przez Sprzedawcę usługa polegająca na przesyłaniu informacji handlowej w szczególności dotyczącej oferty produktów i świadczonych usług w formie wiadomości (maili) za pośrednictwem poczty elektronicznej na podany przez Użytkownika adres poczty elektronicznej.
 12. Postanowienia wstępne.
 13. Sprzedawca stosuje środki techniczne i organizacyjne odpowiednie do stopnia zagrożenia, w tym środki służące zapobieganiu pozyskania i modyfikacji przez osoby nieuprawnione danych osobowych przesyłanych przez Internet – w celu zapewnienia bezpieczeństwa komunikatów i danych przekazywanych w Sklepie. Sprzedawca zapewnia bezpieczeństwo transmisji danych przekazywanych w Sklepie poprzez stosowanie protokołu SSL (SecureSocketLayer).
 14. Sprzedawca na Stronie internetowej Sklepu prezentuje Towary należące do następującej kategorii: biżuteria, kadzidła, świece, dekoracje.
 15. Sprzedawca prowadzi sprzedaż Towarów za pośrednictwem Sklepu z wykorzystaniem sieci Internet.
 16. Użytkownik zobowiązany jest do korzystania ze Sklepu w sposób niezakłócający jego funkcjonowania, zgodny z  prawem, postanowieniami Regulaminu, dobrymi obyczajami oraz z poszanowaniem praw i dóbr osobistych innych podmiotów. Zakazane jest dostarczanie przez Użytkownika treści o charakterze bezprawnym.
 17. Sposoby kontaktowania się.
 18. Sprzedawca pod numerem telefonu Biura Obsługi Klienta: +48 533 959 000 udziela informacji w sprawach zapytań dotyczących oferty Sklepu, w tym  umów sprzedaży. Opłata za jedno połączenie zgodnie z taryfą operatora.
 19. Bezpośrednio przez stronę internetową Sklepu możliwe jest składanie przez Użytkowników zapytań adresowanych do Sprzedawcy. W tym celu należy wysłać maila na adres: hello@moonsister.pl
 20. Sprzedawca w sprawie realizacji złożonego zamówienia, w tym w razie konieczności doprecyzowania szczegółów złożonego zamówienia może kontaktować się z Użytkownikiem za pomocą poczty elektronicznej lub telefonicznie - przy czym telefonicznie jedynie w razie podania numeru telefonu kontaktowego przez Użytkownika.

III. Konto Użytkownika.

 1. Rejestracja Konta Użytkownika jest wymagana do złożenia zamówienia.
 2. W toku zakładania Konta Użytkownika można dodatkowo (opcjonalnie) m.in.:
  1. zażądać wystawienia przez Sprzedawcę faktury VAT,
  2. wskazać inne dane niż wymagane tj. numer telefonu kontaktowego,
  3. wyrazić dobrowolną zgodę na otrzymywanie korespondencji handlowej drogą elektroniczną w postaci Newslettera na wskazany adres e-mail. 
 3. Po dokonaniu przez Użytkownika rejestracji, Sprzedawca niezwłocznie wyśle na adres korespondencji elektronicznej Użytkownika podany przez niego w toku rejestracji, wiadomość mailową potwierdzającą zarejestrowanie Konta Użytkownika.
 4. Z chwilą otrzymania przez Użytkownika wiadomości potwierdzającej zostaje zawarta umowa o świadczenie usługi Konta Użytkownika, przy czym usługa ta świadczona będzie nieodpłatnie przez czas nieoznaczony.
 5. Użytkownik jest uprawniony do wypowiedzenia umowy o świadczenie usługi Konta Użytkownika w dowolnym czasie, bez okresu wypowiedzenia, bez podania przyczyny i bez ponoszenia jakichkolwiek kosztów, w szczególności przez przesłanie Sprzedawcy za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: hello@moonsister.pl żądania usunięcia Konta ze wskazaniem adresu poczty elektronicznej (adresu e-mail) zarejestrowanego w Sklepie.
 6. Skutkiem wygaśnięcia umowy o świadczenie usługi Konta jest zablokowanie i usunięcie Konta Użytkownika, nie ma to jednak wpływu na prawa nabyte przez Użytkownika przed wygaśnięciem umowy.
 7. Składanie zamówień.
 8. Użytkownik ma możliwość zakupu Towarów znajdujących się w asortymencie Sklepu poprzez złożenie zamówienia bezpośrednio poprzez stronę internetową Sklepu zakładając Konto Użytkownika przechodząc przez ścieżkę zamówienia.
 9. W celu zawarcia Umowy sprzedaży za pośrednictwem Sklepu Internetowego należy wejść na stronę internetową www.moonsister.pl, dokonać wyboru produktu/ów, podejmując kolejne czynności techniczne w oparciu o wyświetlane Klientowi komunikaty oraz informacje dostępne na stronie.
 10. Złożenie przez Użytkownika zamówienia jest równoznaczne ze złożeniem oferty zawarcia umowy sprzedaży Towarów będących przedmiotem zamówienia wobec Sprzedawcy.
 11. Sprzedawca niezwłocznie po złożeniu przez Użytkownika zamówienia, wyśle - na podany przez Użytkownika adres poczty elektronicznej - wiadomość elektroniczną potwierdzającą otrzymanie zamówienia i zawarcie umowy.
 12. Z chwilą otrzymania przez Użytkownika wskazanej powyżej wiadomości elektronicznej zostaje zawarta umowa sprzedaży Towarów pomiędzy Użytkownikiem jako Klientem, a Sprzedawcą.
 13. Utrwalenie, zabezpieczenie, udostępnienie oraz potwierdzenie istotnych postanowień umowy sprzedaży Towarów następuje poprzez przesłanie wskazanej powyżej wiadomości elektronicznej wraz z załącznikami w postaci niniejszego Regulaminu, pouczenia o prawie odstąpienia od umowy oraz wzoru formularza oświadczenia o odstąpieniu od umowy.
 14. Płatności.
 15. Ceny Towarów prezentowane na stronie internetowej Sklepu podane są w złotych polskich i są cenami brutto tj. zawierają podatki, w tym podatek od towarów i usług (VAT), ale nie zawierają Kosztów Dostarczenia Towarów.
 16. Sprzedawca umożliwia następujące sposoby płatności za Towar:
  1. za pobraniem przy odbiorze Towarów – wówczas Użytkownik przy odbiorze przesyłki zobowiązany jest wpłacić zgodną z zamówieniem całą kwotę Ceny Towarów oraz Kosztów Dostawy Towarów odpowiedniemu podmiotowi świadczącemu usługi pocztowe, który dostarcza przesyłkę, w tym przypadku – tylko kurier pobraniowy InPost,
  2. za pośrednictwem bezpiecznego serwisu do płatności internetowych:
   • Przelewy24;

(w ww. przypadku Użytkownik zobowiązany jest zapłacić z góry za zakupione Towary przed realizacją zamówienia (tzw. przedpłata),

 1. za pomocą przelewu tradycyjnego zawierającego w tytule numer zamówienia. Konto: mbank 22 1140 2004 0000 3402 8294 5473
 1. Towar zamówiony w Sklepie dostarczany jest na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej za pośrednictwem podmiotów świadczących usługi kurierskie oraz paczkomaty DHL i InPost.
 2. Sprzedawca przystąpi do realizacji złożonego zamówienia niezwłocznie po wysłaniu drogą elektroniczną potwierdzenia otrzymania złożonego zamówienia oraz – w przypadku wybrania jako sposobu płatności przedpłaty – po zaksięgowaniu całej kwoty Ceny Towarów oraz Kosztów Dostawy Towarów wpłaty na rachunku bankowym Sprzedawcy.
 3. Czas realizacji złożonego zamówienia obejmuje okres w którym Sprzedawca przygotowuje do wysyłki przesyłkę kompletując zamówione Towary.
 4. Czas realizacji złożonego zamówienia wynosi do 4 dni roboczych i rozpoczyna się w momencie przystąpienia przez Sprzedawcę do realizacji złożonego zamówienia, po zaksięgowaniu się w płaty w przypadku realizacji punktów b. i c. w ust. 1, a kończy w momencie przekazania przez Sprzedawcę przesyłki podmiotowi świadczącemu usługi kurierskie, o którym mowa w ust. 2.
 5. Do czasu realizacji złożonego zamówienia nie wlicza się czasu dostarczenia Towaru obejmującego okres od momentu przekazania przez Sprzedawcę przesyłki podmiotowi świadczącemu usługi kurierskie do momentu doręczenia przesyłki przez ten podmiot Klientowi.
 6. Szczegółowe informacje na temat dostarczania Towarów, w tym Koszty Dostarczenia Towarów podane są na stronie internetowej Sklepu w zakładce „Dostawa i zwroty” oraz „Płatności”.
 7. Jeśli Użytkownik oświadczy podczas składania zamowienia, że składa zamówienie jako podatnik podatku od towarów i usług (VAT), Sprzedawca wystawi takiemu Użytkownikowi fakturę VAT.
 8. Jeśli Użytkownik oświadczy, że nie składa zamówienia jako podatnik podatku od towarów i usług (VAT):
  1. oraz zażąda wystawienia faktury VAT, to w związku z zakupem Towarów Użytkownikowi przesłana będzie faktura VAT;
  2. oraz nie zażąda wystawienia faktury VAT, to w związku z zakupem Towarów: przesłany będzie przez Sprzedawcę paragon fiskalny
 9. Użytkownik akceptując niniejszy Regulamin udziela Sprzedawcy akceptacji; w rozumieniu art. 106n ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (VAT) na stosowanie przez Sprzedawcę w stosunku do Użytkownika faktur elektronicznych, w tym na przesyłanie (udostępnianie) Użytkownikowi faktur elektronicznych wystawionych przez Sprzedawcę w formacie pliku PDF za pomocą poczty elektronicznej na adres e-mail Użytkownika podany przez Użytkownika w związku z wypełnieniem odpowiedniego formularza na Stronie Internetowej Sklepu (formularza przy zakładaniu Konta Użytkownika lub formularza przy składaniu zamówienia).
 10. Akceptacja, o której mowa w ust. 10 powyżej nie wyłącza prawa Sprzedawcy do stosowania faktur VAT w wersji papierowej.
 11. Sprzedający zastrzega sobie prawo do zmiany cen produktów znajdujących się w katalogu produktów, wprowadzania nowych produktów do Sklepu Internetowego i usuwania niedostępnych produktów, przeprowadzania i odwoływania akcji promocyjnych na stronach Sprzedającego oraz wprowadzania w nich modyfikacji.
 12. Prawo do odstąpienia od umowy.
 13. Konsument oraz jednoosobowa działalność gospodarcza, który zawarł umowę na odległość, może w terminie 14 dni odstąpić od tej umowy bez podawania jakiejkolwiek przyczyny. Szczegóły niezbędne do dokonania zwrotu znajdują się w zakładce "Dostawa i zwroty".
 14. Formularz odstąpienia od umowy dostępny jest tu: FORMULARZ ZWROTU

VII. Procedura rozpatrywania reklamacji.

 1. Sprzedawca zobowiązuje się do dostarczenia Klientowi Towaru bez wad.
 2. Reklamacja może zostać złożona przez Klienta w dowolny sposób dostatecznie ujawniający jego wolę.
 3. Celem ułatwienia Klientowi złożenia reklamacji, Sprzedawca rekomenduje, aby zgłoszenie reklamacji zawierało w szczególności następujące dane: imię i nazwisko Klienta, numer zamówienia oraz informację jaki konkretny towar Klient reklamuje i z jakiego powodu wraz z załączonym materiałem zdjęciowym.
 4. Reklamacje dotyczące usług świadczonych drogą elektroniczną przez Sprzedawcę można składać poprzez wysłanie wiadomości e-mail na adres: hello@moonsister.pl
 5. Sprzedawca rozpatrzy każdą reklamację i ustosunkuje się do niej udzielając odpowiedzi o sposobie jej rozpatrzenia niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od daty złożenia reklamacji. O sposobie rozpatrzenia reklamacji Użytkownik zostanie poinformowany w sposób wskazany w zgłoszeniu reklamacyjnym.
 6. W przypadku wystąpienia ewentualnych braków w złożonej reklamacji, Sprzedawca zwróci się do Klienta o ich uzupełnienie zgodnie z danymi adresowymi Klienta wskazanymi w tej reklamacji.

VIII. Ochrona danych osobowych

 1. Podanie przez Kupującego danych osobowych jest dobrowolne, jednakże ich brak uniemożliwia dokonanie realizacji złożonego zamówienia. Dokonując zakupu Kupujący wyraża zgodę na gromadzenie, przetwarzanie i wykorzystywanie przez Sprzedającego danych osobowych w celu i w zakresie potrzebnym dla wykonania przez Sprzedającego zamówienia (tj. dla dostarczenia Kupującemu przesyłki i dokonania rozliczeń czy płatności).
 2. Dane będą przetwarzane z zachowaniem wszelkich wymogów bezpieczeństwa, które określono w ustawie z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2002 r., Nr 101, poz. 926 z późn. zm.) oraz w wydanych na jej podstawie przepisach wykonawczych.
 3. Kupujący ma prawo swobodnego dostępu do swoich danych osobowych, prawa ich poprawiania, a także prawa żądania zaprzestania ich przetwarzania oraz ich usunięcia z bazy danych, co należy zgłosić w formie pisemnej do sprzedającego na adres poczty e-mail: hello@moonsister.pl

Koszyk

Gratulacje! Twoje zamówienie dostarczymy gratis! Brakuje Ci 300 zł do darmowej dostawy.
Nie można dodać więcej